ประชุมโครงการ ERASMUS+ (SECRA)

17 มีนาคม 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 ผศ. ดร. สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร รศ. ดร. พิชญา พูลลาภ รองคณบดี และ ผศ. ดร. สรญา เขียวนาวาวงศ์ษา ผู้ช่วยคณบดี ร่วมประชุมโครงการ SECRA: Strengthening University-Enterprise Collaboration for Resilient Communities in Asia กับมหาวิทยาลัยเครือข่าย อาทิ Mid Sweden University, University of Central Lancashire, Malayan Colleges Laguna, มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมเพื่อทบทวนแบบสอบถามที่ University of Lancashire ออกแบบมาสำหรับผู้ให้ข้อมูลจำนวน 3 กลุ่มคือ 1) กลุ่มอาจารย์ / นักวิจัย 2) กลุ่มผู้บริหาร และ 3) กลุ่มบริษัท / วิสาหกิจ รวมทั้งร่วมหารือขั้นตอนในการเก็บข้อมูลสำหรับกิจกรรมส่วนที่ 1: Mapping the Collaborative Landscape

แกลลอรี่