นักศึกษาแมสคอม มช. ชนะเลิศการประกวดสื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทย

3 กุมภาพันธ์ 2562

คณะการสื่อสารมวลชน

     นักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชนระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทย หัวข้อ “ชาวต่างชาติกับการอนุรักษ์วิถีชุมชน” รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ทุนการศึกษาจำนวน 100,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและบัตรโดยสารเครื่องบินแอร์เอเชียเส้นทางภายในประเทศ โดยมีการจัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลเมื่อวันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 ณ กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

     รายชื่อสมาชิกในทีมจำนวน 5 คน ประกอบด้วย
     1. นางสาวณัฐธิดา อิทธิสัมพันธ์ รหัสประจำตัวนักศึกษา 581810075
     2. นางสาวธัญรัตน์ อ่อนสมบูรณ์ รหัสประจำตัวนักศึกษา 581810111
     3. นางสาวธัญวรัตน์ แสงสุวรรณ์ รหัสประจำตัวนักศึกษา 581810112
     4. นางสาวปวิภา จริยะกุลกิจ รหัสประจำตัวนักศึกษา 581810147
     5. นางสาววนิดา วิเศษขัน รหัสประจำตัวนักศึกษา 581810205
     โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อลิชา ตรีโรจนานนท์ อาจารย์คณะการสื่อสารมวลชน เป็นที่ปรึกษาทีม

     โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยคณะอนุกรรมาธิการศึกษาและติดตามการส่งเสริมภาพลักษณ์และการคุ้มครองผลประโยชน์ไทยในต่างประเทศ ในคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ วัตถุประสงค์เพื่อเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้มีโอกาสค้นคว้า สร้างสรรค์ นำเสนอแนวคิดและเรื่องราวที่สะท้อนถึงภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย สนับสนุนให้เยาวชนได้มีพื้นที่ในการแสดงผลงานที่มีคุณภาพ สร้างค่านิยมและทัศนคติที่ดีต่อประเทศไทยและนำเสนอสู่สังคมออนไลน์ในวงกว้าง
แกลลอรี่