ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ เพราะทุกการให้....ยิ่งใหญ่เสมอ

11 พฤศจิกายน 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


อันความกรุณาปรานี จะมีใครบังคับก็หาไม่
หลั่งมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจ จากฟากฟ้าสุราลัยสู่แดนดิน....
(เพลงจากวรรณคดี "เวนิสวานิช" พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว)
.
11.11 (ฤกษ์งามยามดี วันที่ 11 เดือน 11)
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ เพราะการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือ การให้ชีวิตและให้โอกาส
.
บริจาคเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (บริจาคเพื่อลดหย่อนภาษี 2 เท่า)
- คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันการศึกษาพยาบาลที่ผลิตบัณฑิตพยาบาลเป็นกำลังสำคัญในระบบสาธารณสุขของประเทศ ในแต่ละปีมีนักศึกษาซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาทุกระดับมากกว่า 1,500 คน คณะฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการให้โอกาสทางการศึกษา โดยมุ่งหวังในการสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้จนสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร โครงการนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาพยาบาลทุกระดับที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้สามารถจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าที่พักอาศัย และค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ ช่วยให้นักศึกษาได้ใช้เวลาในการศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มศักยภาพ รวมทั้งเป็นรางวัลสำหรับนักศึกษาผู้ที่มีผลการเรียนและผลการฝึกปฏิบัติยอดเยี่ยม เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วนักศึกษาจะได้นำความรู้และทักษะทางการพยาบาลมาช่วยเหลือดูแลผู้ป่วย ครอบครัวและสังคมต่อไป
.
บริจาคเพื่อระดมพลัง เร่งรัดปรับปรุงคุณภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (บริจาคเพื่อลดหย่อนภาษี 2 เท่า)
- คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดดำเนินการจัดการเรียนการสอนและได้ผลิตบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ ออกไปรับใช้สังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศมามากกว่า 60 ปี ปัจจุบันคณะฯ มีอาคารเรียนทั้งหมด 4 อาคาร การดำเนินการตามพันธกิจของคณะฯ จำเป็นต้องมีการพัฒนาปรับปรุงห้องเรียน อาคารเรียน อาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม สะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย และมีบรรยากาศเอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอนของอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และผู้รับบริการทุกกลุ่มมีความพึงพอใจ
.
บริจาคเพื่อสาธารณะประโยชน์และการกุศลอื่น ๆ (บริจาคเพื่อลดหย่อนภาษี 1 เท่า)
- คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันการศึกษาพยาบาลที่ผลิตบัณฑิตพยาบาลเป็นกำลังสำคัญในระบบสาธารณสุขของประเทศ ที่ไม่ได้มุ่งหวังแค่การรักษาพยาบาลประชาชนเมื่อเจ็บป่วยเท่านั้น แต่มุ่งหวังให้ประชาชนมีสุขภาวะกายและจิตที่ดี ผ่านกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพ คณะฯ ตระหนักถึงความยากลำบากรวมทั้งความไม่เท่าเทียมกันของประชาชนในกลุ่มและพื้นที่ต่างๆ ที่ยังมีช่องว่างในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ คณะฯ มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสในสังคม ผู้ที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข ตลอดจนผู้ที่ขาดโอกาสด้านการศึกษาในสังคม โดยการรวบรวมเงินบริจาคเพื่อแบ่งปันเอื้ออาทร ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
.
ทุกการให้ยิ่งใหญ่เสมอ แจ้งความประสงค์ได้ผ่านทาง NurseCMU E-Donation โดยการ Scan QR Code หรือ คลิก https://app.nurse.cmu.ac.th/edonation
สอบถามเพิ่มเติม 053-949075 (การเงินการคลังและพัสดุ)
.
สร้างพลังพยาบาล สร้างอุดมการณ์วิชาชีพ | Empowering Future Nurses with Pride and Professionalism
แกลลอรี่