คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยทีมเทศบาลนครเชียงใหม่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา Gatalympic 2024 และหารือความร่วมมือในการต่อยอด/ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเยาวชนและเมืองเชียงใหม่ในอนาคต

6 มิถุนายน 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

วันที่ 1-4 มิถุนายน 2567
รศ.ดร.สันต์ สุวัจฉราภินันท์ รองคณบดี ผศ.ดร.อัมพิกา ชุมมัธยา ผู้ช่วยคณบดี รศ.ดร.จิรันธนิน กิติกา อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยทีมเทศบาลนครเชียงใหม่ นำโดย นาย มนต์ชัย พงษ์เกียรติก้อง รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ นางสาว ปริศนา ธาติ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ นางสาว อลิสา ยังเยี่ยม หัวหน้างานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และพัฒนาเมือง นางสาว กนกวรรณ มรกต เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และพัฒนาเมือง

เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา Gatalympic 2024 บน “พื้นที่ชุ่มน้ำ” ขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติที่สำคัญระดับโลกแห่งหนึ่ง ภายใต้ความร่วมมือของกลไกการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย “มาจิซุคุริ” โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนจากชุมชน เมือง ประเทศ และนานาชาติเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครและแข่งกีฬา

ตลอดจนหารือความร่วมมือในการต่อยอด/ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเยาวชนและเมืองเชียงใหม่ในอนาคต ประกอบด้วย

1. การศึกษาขั้นตอนการเตรียมการ และการเข้าร่วมกิจกรรม Kashima Gatalympic 2024 ครั้งที่ 40 โดยมี Mr. Katsutoshi Matsuo นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองคาชิมะ, Prof.Mishima Nobuo อาจารย์มหาวิทยาลัยซากะ, กลุ่ม hizenhama NPO และคณะ ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลเพิ่มเติม

2. การประชุมหารือ ต่อยอดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง 2 เมือง ณ ที่ทำการเทศบาลคาชิม่า โดยมี Mr. Katsutoshi Matsuo, Mayor of Kashima City, Mr. Toshiyuki Doi, Menber of Saga Prefectural Assembly, Professor Dr. Mishima Nobuo Vice president of Educational Affairs Professor และ Professor Dr. Ichihiko Toyoda, Executive Director in Charge of Research and Social Cooperation, Saga University และคณะ เข้าร่วมหารือความร่วมมือ/ต่อยอดในอนาคต

3. เข้าหารือการพัฒนาเมืองเก่า/ยกระดับความร่วมมือระหว่างเมืองในระดับนานาชาติ ระหว่าง เทศบาลเมืองคาชิม่า และเทศบาลนครเชียงใหม่ ณ ที่ทำการกงสุลประจำเมืองฟูกูโอกะ โดยมี คุณโกศล สถิตธรรมจิตร กงสุลใหญ่ และคุณพุฒิพล เกนทะนะศิล กงสุลประจำเมืองฟูกูโอกะ ให้การต้อนรับและหารือร่วม

ภายใต้ทุนสนับสนุน โครงการขับเคลื่อนความร่วมมือนานาชาติสู่การร่วมทุนเพื่อความร่วมมือทางวิชาการ วิจัย นวัตกรรม (Big Bang International projects) Agenda 9 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพื่อการขยายเครือข่ายความร่วมมือผ่านโปรแกรมการสร้างสรรค์เมืองร่วมกัน ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยซากะ ภายใต้แพลตฟอร์มการพัฒนาเมือง-มหาวิทยาลัย (University-City Model) ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และพัฒนาเมือง ระหว่างเมืองเชียงใหม่ กับ เมืองคาชิม่า จังหวัดซากะ ประเทศญี่ปุ่น
แกลลอรี่