ต้อนรับผู้บริหารจาก Gyeongsang National University สาธารณรัฐเกาหลี

21 ธันวาคม 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรกัญญา บูรณพัฒนา ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับ Prof. Sang-In Shim, Director, CAMPUS Asia-AIMS จาก Gyeongsang National University สาธารณรัฐเกาหลี พร้อมคณะ ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในด้านต่างๆ ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2565
 
แกลลอรี่