แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารงานระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมกับผู้บริหารส่วนงาน (Faculty Leadership Program)

13 มีนาคม 2564

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารงานระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมกับผู้บริหารส่วนงาน (Faculty Leadership Program) โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน เพื่อให้ผู้บริหารส่วนงานได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางหลักการ การบริหารในด้านการเงิน/การคลัง/พัสดุ ด้านบุคลากร ด้านแผนงาน ด้านวิชาการ ด้านวิจัย ด้านการบริหารความขัดแย้ง ด้านกฎหมายการบริหารมหาวิทยาลัย รวมทั้งการจัดตั้งและการดำเนินงานขององค์กรในรูปแบบใหม่ เพื่อรองรับยุทธศาสตร์เชิงรุกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อีกทั้งการแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารระหว่างผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในด้านการบริหารมหาวิทยาลัย และผู้บริหารใหม่จึงมีความสำคัญและความจำเป็น อันจะส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนและเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในการบริหารทั้งในด้านหลักการบริหารและการปฏิบัติงานจริง รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการบริหารในมิติต่างๆ ที่เกี่ยวกับปัญหาหรือแนวทางการจัดการแก้ไข และป้องกันปัญหาในเชิงรุก เพื่อให้การบริหารองค์กรของผู้บริหารส่วนงานเป็นไปอย่างราบรื่น และผู้บริหารส่วนงานสามารถนำความรู้มาประยุกต์ให้เหมาะสมกับองค์กรของตน

ทั้งนี้  ในภาคเช้ายังมีการบรรยาย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ "การเงิน การคลัง พัสดุ" โดยมี ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล ผศ.กภ.ทสพร พิชัยยา และผู้อำนวยการกองคลัง เป็นวิทยากรในการบรรยาย และในภาคบ่ายมีการบรรยาย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ "การจัดตั้งและการดำเนินงานในรูปแบบ Holding Company" โดยมี ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล เป็นวิทยากรในการบรรยาย เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 


ขอขอบคุณข้อมูลจากศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


แกลลอรี่