ผู้บริหารศูนย์อินเดียศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดินทางเยือน Banaras Hindu University (BHU)

20 กุมภาพันธ์ 2562

คณะสังคมศาสตร์

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้บริหารศูนย์อินเดียศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดินทางเยือน Banaras Hindu University (BHU) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยประจำเมืองพาราณสี และเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอินเดีย โดยมี Dr. Neeraj Tripathi, Acting Vice Chancellor และคณะผู้บริหารของ BHU ให้การต้อนรับ โดยหารือเรื่องการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ ในประเด็นต่างๆ ประกอบด้วยการวิจัย การเรียนการสอน ทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และอินเดียศึกษา การแลกเปลี่ยนนักศึกษาในโครงการระยะสั้น (Workshop) การแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักวิจัย การพัฒนาหลักสูตรปริญญาโท และเอก ร่วมกัน ด้านปรัชญาและพุทธศาสนา รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาภาษาฮินดี และการสอนภาษาฮินดีในหลักสูตรระยะสั้น

โอกาสนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ BHU ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกัน โดยทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัย การเรียนการสอน และการให้บริการวิชาการแก่สังคม

การไปเยือน BHU ของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้บริหารศูนย์อินเดียศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกำหนดการเดินทางเยือนมหาวิทยาลัยและหน่วยงานด้านการศึกษาของสาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างวันที่ 17 – 22 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือเรื่องการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการและด้านศิลปวัฒนธรรม โดยมีกำหนดการเยือนมหาวิทยาลัยชั้นนำของสาธารณรัฐอินเดีย 3 แห่ง ได้แก่ Banaras Hindu University, University of Delhi และ Jawaharlal Nehru University รวมถึงการเยือน Indian Council for Cultural Relations (ICCR) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของรัฐบาลอินเดียในการส่งเสริมการเผยแพร่และการแลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรมของประเทศ
แกลลอรี่