การประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับการพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบในยุคปัญญาประดิษฐ์ (โครงการจัดทำ FON-EA Blueprint ระยะที่ 2)

13 พฤศจิกายน 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับการพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบในยุคปัญญาประดิษฐ์ (โครงการจัดทำ FON-EA Blueprint ระยะที่ 2) จัดโดย หน่วยพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้โครงการจัดทำและออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรในอนาคต
.
วิทยากรรับเชิญ ได้แก่ อาจารย์ดนัย รัฐธนบดีธรรมจารี ตำแหน่ง Digital Transformation and Enterprise Architecture ที่ปรึกษางานด้านการวางระบบสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานในประเทศไทยและประเทศกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) และ อาจารย์ศิรนาถ สรศักดิ์ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบกลยุทธ์องค์กรและนโยบายสาธารณะ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 - 12 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมรวงข้าว โรงแรมสมายล้านนา จังหวัดเชียงใหม่

แกลลอรี่