เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ มช. เข้ารับรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2562 ด้านบริหารดีเด่น

20 กุมภาพันธ์ 2563

คณะวิทยาศาสตร์

         นายพร พรมมหาราช เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2562 "ด้านบริหารดีเด่น" จากที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) โดยเข้ารับรางวัลเข็ม ปขมท. ทองคำ โล่เชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตร จาก ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในงานประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี 2563 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น 
แกลลอรี่