คะแนนสูงสุด–ตํ่าสุด ในแต่ละสาขาวิชา TCAS รอบที่ 2 โควตา ปีการศึกษา 2565

6 พฤษภาคม 2565

สำนักทะเบียนและประมวลผล

คะแนนสูงสุด–ตํ่าสุด ในแต่ละสาขาวิชา การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ TCAS รอบที่ 2 แบบที่ 2 โควตา Quota ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือจากโรงเรียนมัธยมในเขตพัฒนาภาคเหนือ

ตรวจสอบคะแนนสูงสุด-ต่ำสุดในแต่ละสาขาวิชา ได้ที่
https://cmu.to/quotamaxmintcascmu65
แกลลอรี่