มอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์ของคณะฯ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นและได้รับรางวัลเกียรติยศ

27 ตุลาคม 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร อาคาร 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานมอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์ของคณะฯ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นและได้รับรางวัลเกียรติยศ ได้แก่  รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล ในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งวิชาการเป็น "รองศาสตราจารย์" ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ อนุสาขาวิชาการบริหารการพยาบาล รองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ รองคณบดีด้านพัฒนาการศึกษาปริญญาตรี ในโอกาสที่ได้รับโล่เชิดชูเกียรติรางวัลพยาบาลอาชีวอนามัยที่มีความโดดเด่น (ด้านการสร้างเครือข่ายพยาบาลอาชีวอนามัย) ประจำปี 2566 จากสมาคมพยาบาลอาชีวอนามัยแห่งประเทศไทย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลอาจารย์ต้นแบบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566 (Exemplary Award 2023) ด้านพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มอบโดย ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TLIC CMU)

แกลลอรี่