กิจกรรมทำบุญ 9 วัด

17 มิถุนายน 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณาจารย์ และบุคลากร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมทำบุญ และร่วมกิจกรรมทำบุญ 9 วัด ในวันพุธ ที่ 16 มิถุนายน 2564 เพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสทำบุญร่วมกัน เพื่อขอพรและความเป็นสิริมงคลกับชีวิต และเพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ สร้างความสุข สร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานและการดำเนินชีวิต ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมได้ปรับรูปแบบให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดฯ อย่างเคร่งครัด
แกลลอรี่