การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชน ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมและการระดมความคิดเรื่องกิจกรรมฐานการเรียนรู้ ให้กับชุมชน

28 สิงหาคม 2566

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

กิจกรรมการจัดอบรม เรื่อง การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชน ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมและการระดมความคิดเรื่องกิจกรรมฐานการเรียนรู้ ให้กับชุมชนตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ณฐิตากานต์ พยัคฆา เป็นวิทยากร ในวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00-16.30 น. ณ เทศบาลตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ภายใต้โครงการยุวชนอาสา : การจัดการด้านการท่องเที่ยวชุมชนและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารจากวัตถุดิบในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพที่ยั่งยืนของประชาชนในตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทวรา ปฐมรังษิยังกุล สังกัด สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นหัวหน้าโครงการ
แกลลอรี่