รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา ศิริผล ร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ หัวข้อ "China's Cultural and Soft Power and Resincization in Education

11 พฤศจิกายน 2565

คณะสังคมศาสตร์

เมื่อวันที่ 17 - 18 ตุลาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา ศิริผล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ เดินทาง ร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ หัวข้อ "China's Cultural and Soft Power and Resincization in Education และได้ร่วมนำเสนองานในหัวข้อเรื่อง "China's Soft Power and Resincization in Education: Case Study of the Yunnanese in Northern Thailand" ณ สถาบัน ISEAS - Yusof Ishak Institute ประเทศสิงคโปร์

แกลลอรี่