โครงการเตรียมความพร้อมก่อนประเพณีรับน้องขึ้นดอยประจำปี 2565

13 กรกฎาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนประเพณีรับน้องขึ้นดอยประจำปี 2565 ระหว่างเดือน กรกฎาคม - พฤศจิกายน เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมด้านร่างกายสำหรับประเพณีรับน้องขึ้นดอยประจำปี 2565 ตลอดจนให้นักศึกษาได้มีโอกาสสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน รุ่นพี่และอาจารย์ภายในคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านกิจกรรมเวียนฐานแนะนำชมรมต่าง ๆ ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยมี ผศ.น.สพ.ดร.นิธิดล บูรณพิมพ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิษย์เก่าและนักศึกษาสัมพันธ์ เป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรม และ ผศ.น.สพ.ดร.วรพัฒน์ ประชาศิลป์ชัย อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯ กล่าวให้โอวาท
แกลลอรี่