พิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง School of Veterinary Medicine, Freie Universitaet Berlin, Germany ร่วมกับ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

26 สิงหาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ Freie Universitaet Berlin สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จัดพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ โดย Prof. Dr. Uwe Roesler, School of Veterinary Medicine, Freie Universitaet Berlin, Germany ร่วมลงนามกับ ศ.น.สพ.ดร. กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565

โดยมี รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ อ.สพ.ญ.ดร.ณัฐกานต์ อวัยวานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและการศึกษาตลอดชีวิต ผศ.สพ.ญ.ดร.วรางคณา ไชยซาววงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์สัตวแพทย์สาธารณสุขและอาหารปลอดภัย และ อ.สพ.ญ.ดร.ทองกร มีแย้ม อาจารย์ประจำภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้เกิดขึ้นเพื่อสานต่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการสัตวแพทย์โดยเฉพาะด้านสัตวแพทย์สาธารณสุขให้ยั่งยืน โดยที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ของทั้งสองมหาวิทยาลัย ได้ร่วมมือดำเนินการพัฒนาในระดับบัณทิตศึกษาภายใต้หลักสูตรสัตวแพทย์สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต งานวิจัย และงานบริการวิชาการผ่านการประชุมวิชาการ สัมมนาระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาร่วม 23 ปี 

แกลลอรี่