โครงการ Study Trip Abroad ประจำปีการศึกษา 2566

23 กุมภาพันธ์ 2567

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา อุ่นเจริญ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล และอาจารย์ ดร.นที นาคธนสุกาญจน์ นำนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในหลักสูตวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวน 21 คน เข้าร่วมโครงการ Study Trip Abroad ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 19 – 22 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยฟังการบรรยายพิเศษร่วมกับนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National University of Singapore) โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก Asian Institute of Digital Finance ในหัวข้อ AI forecasting in Digital Finance บรรยายโดย Assoc. Prof. Dr. Ying Chen ตำแหน่ง Academic Director of the Digital FinTech PhD program และหัวข้อ Generative AI in Finance: Opportunities and Challenges บรรยายโดย Assoc. Prof. Dr. Ke-Wei Huang ตำแหน่ง Executive Director of Asian Institute of Digital Finance และศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีการเงินของประเทศสิงคโปร์ ณ Singapore Exchange (SGX) โดยโครงการนี้ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ วิธีการปฏิบัติจากมหาวิทยาลัยพันธมิตรและหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จทางธุรกิจผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและเพื่อสร้างกลุ่มเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา องค์กร
แกลลอรี่