กิจกรรมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยฯ ครบรอบ 5 ปี ประจำปีพ.ศ.2565

26 เมษายน 2565

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล ได้มีการจัดกิจกรรมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยฯ ครบรอบ 5 ปี ประจำปีพ.ศ.2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และจรรโลงวัฒนธรรมอันดีงาม เพื่อปลูกฝังจริยธรรมและจิตสำนึกของบุคลากรและนักศึกษาให้มีความรักและผูกพันต่อองค์กร พร้อมได้ทำกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกัน
แกลลอรี่