All School Meeting Special ประจำภาคการศึกษา 1/2563

19 สิงหาคม 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) ในกิจกรรม All School Meeting Special ประจำภาคการศึกษา 1/2563 พร้อมด้วยผู้บริหารคณะ เพื่อพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษา พร้อมแนะนำการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และกิจกรรมต่าง ๆ ของสโมสรนักศึกษาที่จะเกิดขึ้นตลอดปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบรรยาย 6 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
แกลลอรี่