อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลา” กิจกรรมที่ 1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์เต้าหู้ปลาเสริมแมคคาเดเมีย

8 สิงหาคม 2565

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

รองศาสตราจารย์ ดร.สุธี วังเตือย คณบดีวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลา” กิจกรรมที่ 1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์เต้าหู้ปลาเสริมแมคคาเดเมีย ในวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นโครงการที่ทำให้คนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและพื้นที่ใกล้เคียง ได้รับองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลา เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดอาชีพก่อให้เกิดรายได้ลดรายจ่าย และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน รวมถึงเพิ่มความสัมพันธ์กับคนในชุมชน ซึ่งจะก่อให้เกิดเครือข่ายบริtการวิชาการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้ประกอบการท้องถิ่น และ/หรือหน่วยงานภายนอก
แกลลอรี่