ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. ทพญ. สิริพร ฉัตรทิพากร รับพระราชทาน “โล่เกียรติยศเมธีวิจัยอาวุโส ประจำปี 2563”

2 สิงหาคม 2565

คณะทันตแพทยศาสตร์

ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. ทพญ. สิริพร ฉัตรทิพากร อาจารย์ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ และหัวหน้าหน่วย Neurophysiology ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ (CERT CENTER) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับพระราชทานวโรกาสเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทาน “โล่เกียรติยศเมธีวิจัยอาวุโส ประจำปี 2563”
เมื่อวันจันทร์ ที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 14.30 น. ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)”ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ กรุงเทพฯ
ข้อมูลโดย : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ (CERT CENTER)
แกลลอรี่