การจัดทำแผนกลยุทธ์ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570

22 พฤษภาคม 2565

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนกลยุทธ์ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาฯ พร้อมกันนี้ ยังได้รับเกียรติจาก คณะกรรมการอำนวยการร่วมให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร รวมทั้งสิ้นจำนวน 85 คน ร่วมระดมความคิดเห็นในการพัฒนาคณะฯ ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ได้วางไว้ ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่
แกลลอรี่