การอบรมสร้างสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ด้วยชุดอุปกรณ์ CMU EZ Studio

15 กรกฎาคม 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดอบรมสร้างสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ด้วยชุดอุปกรณ์ CMU EZ Studio ภายใต้โครงการขยายผลชุดบันทึกสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างง่าย (CMU Ez Studio) ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting เพื่อเตรียมความพร้อมในการสร้างสื่อการเรียนรู้ online โดยกิจกรรมการอบรมเป็นเชิงปฏิบัติการ แนะนำชุดชุดอุปกรณ์ในห้องบันทึก CMU EZ Studio แนะนำโปรแกรมการใช้งานบันทึกวีดีโอเบื้องต้น ทั้งนี้ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับการสนับสนุนชุดอุปกรณ์ CMU EZ Studio จากศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ (TLIC CMU) จำนวน 3 ชุด โดยจะติดตั้งในห้องสตุดิโอในคณะจำนวน 3 ห้อง

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ และบุคลากร เข้ามาใช้บริการห้องสตูดิโอ เพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ กิจกรรมประชาสัมพันธ์ งานวิจัยและบริการชุมชนต่างๆ ในโอกาสต่อไป
แกลลอรี่