Kaizen kick-off 2022

1 สิงหาคม 2565

คณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม kaizen kick-off 2022 ภายใต้โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศด้วย Kaizen (Work Improvement by Kaizen Activity) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เขมกร ไชยประสิทธิ์ คณะบริหารธุรกิจ มาเป็นวิทยากร ให้กับบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องเรียน SB4107 คณะสังคมศาสตร์
แกลลอรี่