การอบรม Data Visualization และ Cloud-based Back Office Solution Workplace by HUMANICA

14 สิงหาคม 2562

คณะบริหารธุรกิจ

โครงการพัฒนาทักษะเชิงวิชาการและสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาทักษะการสอนเรื่อง Data Visualization โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชพงศ์ ตั้งมณี จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร และเรื่อง Cloud-based Back Office Solution Workplace by HUMANICA โดยมี คุณสายัณห์ ไวรางกูร และทีมงาน จากบริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากร เพื่อพัฒนาทักษะการสอน การใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุดสำหรับนักศึกษา ให้กับคณาจารย์ของคณะฯ กล่าวต้อนรับและเปิดการอบรมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอก บุญเจือ ประธานโครงการพัฒนาทักษะเชิงวิชาการและสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง MBA 2 
แกลลอรี่