FON CMU Innovation: Show & Share

18 มีนาคม 2567

คณะพยาบาลศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน FON CMU Innovation: Show & Share รองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ รองคณบดีด้านพัฒนาการศึกษาปริญญาตรี กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมทางการพยาบาลของนักศึกษา รวมทั้งเพื่อเป็นช่องทางการขยายผลและต่อยอดผลงานนวัตกรรมในการนำไปใช้ประโยชน์ในวงกว้างต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ อาคาร 2 และห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567

แกลลอรี่