ต้อนรับ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

22 พฤศจิกายน 2564

คณะสังคมศาสตร์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ และอาจารย์ ดร. ชยันต์ วรรธนะภูติ หัวหน้าศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (RCSD) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Thierry Mathou เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย และคณะ พร้อมด้วย Prof. Yves Goudineau, ผู้อำนวยการ EFEO - ?cole fran?aise d'Extr?me-Orient ประจำเชียงใหม่, Prof. J?r?me Samuel, ผู้อำนวยการ IRASEC - Institut de Recherche sur l'Asie du Sud-Est Contemporaine (Research Institute on Contemporary Southeast Asia) และ Dr. Olivier Evrard, ผู้แทน IRD - Institut de Recherche pour le D?veloppement (Research Institute for Development) ประจำประเทศไทย ณ ห้องประชุม Subaltern ชั้นใต้ดิน อาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยระหว่างการเยือน อาจารย์ ดร. ชยันต์ วรรธนะภูติ ได้นำเสนอข้อมูลกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน EFEO- ?cole fran?aise d'Extr?me-Orient, IRASEC - Institut de Recherche sur l'Asie du Sud-Est Contemporaine และ IRD - Institut de Recherche pour le D?veloppement ตลอดจนการดำเนินงานสนับสนุนช่วยเหลือนักศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการชาวเมียนมาของศูนย์ฯ
แกลลอรี่