โครงการความร่วมมือ Tai-Thailand Research Project (TTRP) กับ Providence University ประเทศไต้หวัน

22 กุมภาพันธ์ 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. พิชญา พูลลาภ รองคณบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สรญา เขียวนาวาวงศ์ษา ผู้ช่วยคณบดี ร่วมประชุม ทางไกลกับ Vice President for International Affairs, Dr. Wen Ching Chang, Chair of Food and Nutrition Department, Dr. Chueng Yun Ching, Director of Academic Exchange Affairs Division, Ms. Kelly Chiu และ Senior Program Coordinator, Mr. Mark Lan จาก Providence University ประเทศไต้หวัน เพื่อหารือเพิ่มเติมเรื่องการ จัดตั้งศูนย์วิจัยร่วมไต้หวัน-ไทยแลนด์ โดยภายในเดือนมีนาคม 2564 คณะฯ จะจัดหาและจัดเตรียมพื้นที่ให้ Providence University จัดตั้งเป็นศูนย์วิจัยดังกล่าวเพื่อดำเนินโครงการฯ ระยะเวลา 3 ปี รวมทั้ง จะจัดทำรายชื่อผลิตผลทางการเกษตรให้แก่ Providence University เพื่อคัดเลือกมาเป็นวัตถุดิบในโครงการวิจัยร่วมฯ และจะจัดส่งรายชื่อคณาจารย์และความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยในหลากหลายสาขาให้แก่ Providence University เพื่อเป็นข้อมูล ทั้งนี้ ทาง Providence University และคณะฯ จะดำเนินการเรื่องการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยร่วมกันต่อไป
แกลลอรี่