กรรมการบริหารหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตฯ มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความขอบคุณแด่ ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.วัชระ กสิณฤกษ์

1 กุมภาพันธ์ 2564

คณะเทคนิคการแพทย์

ศาตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความขอบคุณแด่ ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.วัชระ กสิณฤกษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์ ผู้วางรากฐานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ที่ได้รับรางวัลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 ณ อาคาร 1 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564
แกลลอรี่