บ้านช้างเหล็กเปิดโลกเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย ให้คณะครู และ นร. รร.อรุณประดิษฐ จ.เพชรบุรี

22 กรกฎาคม 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้การต้อนรับคณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ Sci-pro โรงเรียนอรุณประดิษฐ จังหวัดเพชรบุรี ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน เยี่ยมชมคณะฯ และสาขาวิชาที่นักเรียนมีความสนใจศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ผ่านประสบการณ์จริง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล สมุทคุปติ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานต้อนรับ พร้อมนี้นักเรียนได้รับฟังข้อแนะนำเรื่องการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย รู้จักสาขาวิชาต่าง ๆ ที่วิศวฯ มช. เปิดสอนระดับปริญญาตรี ทั้งหลักสูตรปกติ และนานาชาติ รวมถึงเข้าเยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ตลอดจนภาควิชาวิศวกรรมโยธา ในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น. ข้อมูลโดย : https://eng.cmu.ac.th/?p=28821
แกลลอรี่