วิศวฯ มช. มุ่งพัฒนางานวิจัย หนุน CCS Frontier Research Group เซ็น MOU ร่วมกับ Universitas Islam Riau (UIR) ประเทศอินโดนีเซีย

17 กรกฎาคม 2566

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร คณบดีร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Assoc.Prof.Dr.Muslim Abdurrahman คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จาก Universitas Islam Riau (UIR) ประเทศอินโดนีเซีย ในวันที่ 17 กรกฏาคม 2566 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 7 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพฤทธิ์ ตั้งพฤทธิ์กุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ฯ และหัวหน้ากลุ่มวิจัยขั้นแนวหน้า CCS (CCS Frontier Research Group) และ Akmar Efendi, S.Kom., M.Kom. เป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ดังกล่าวโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ตั้งเป้าหมายในการพัฒนางานวิจัยโดยกลุ่มวิจัย CCS และภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียมให้มีการพัฒนางานวิจัยด้านการดักจับและกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Capture and Storage : CCS) จึงได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ Universitas Islam Riau (UIR) ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อพัฒนางานวิจัยร่วมกันในอนาคต

ในการลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ดังกล่าวมีผู้ร่วมให้การต้อนรับประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ รองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ใยบัวเทศ ทิพยาวงศ์ ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชี่ยวชาญ ลีลาสุขเสรี หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม อาจารย์ ดร.ทัศษุดา ทักษะวสุ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนันท์ พรหมสุข อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ Mr.Romal Ramadhan นักวิจัยสังกัดกลุ่มวิจัยขั้นแนวหน้า CCS
แกลลอรี่