งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และพิธีเปิดนิทรรศการวิทยานิพนธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

18 เมษายน 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และพิธีเปิดนิทรรศการวิทยานิพนธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ผศ.ดร.แผ่นดิน อุนจะนำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวรายงาน และ ศ.ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดี กล่าวเปิดงาน อีกทั้งยังมีคณาจารย์คณะฯ ร่วมให้โอวาทแก่นักศึกษา

นอกจากนี้ยังมีพิธีเปิดนิทรรศการ Save Young{?} Thesis Exhibition 2023 และการบรรยายพิเศษพร้อมให้ข้อคิดแก่นักศึกษา ในหัวข้อ แนวคิดการประกอบวิชาชีพสถาปนิกในสังคม โดยคุณพัชรดา อินแปลง จากบริษัท Shermaker Studio เมื่อวันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. - 16.30 น. ที่ ศูนย์การค้า MAYA Lifestyle Shopping Center ชั้น G

แกลลอรี่