นศ.คณะเศรษฐศาสตร์ มช. คว้ารางวัลปริญญานิพนธ์ดีเด่น/ดีมาก ประจำปี 2565

18 มกราคม 2566

คณะเศรษฐศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสได้รับรางวัลปริญญานิพนธ์ดีเด่น/ดีมาก ประจำปี 2565

รางวัลดุษฎีนิพนธ์ดีเด่น
Ms.YANGNAN CHENG
ดุษฎีนิพนธ์เรื่อง การวัดความเสี่ยงที่เป็นระบบในตลาดหลักทรัพย์จีน โดยใช้คอปูลาแบบ FDG: จากวิกฤติการเงินโลกจนถึงการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส 2019

โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์ Associate Professor Dr.JIANXU LIU และผู้ช่วยศาสตราจารย์ เป็น คณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์


รางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก
นางสาวศิรประภา ยศทองงาม
วิทยานิพนธ์เรื่อง วิเคราะห์การไหลล้นของความผันผวนระหว่างราคาเอทานอลและราคาพืชพลังงานทดเเทน

โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เริงชัย ต้นสุชาติ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพล ยะมะกะ เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์


รางวัลการค้นคว้าอิสระดีมาก
นายเมธี เมธีศุภกุล
การค้นคว้าอิสระเรื่อง ความรู้ทางการเงินกับพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินขิงกลุ่มคนเจนวายในจังหวัดเชียงใหม่: การวิเคราะห์บนพื้นฐานทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิฑูร ธนบดีกิจ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพล ยะมะกะ เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระดีมาก
ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์คณะเศรษฐศาสตร์
แกลลอรี่