สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัด open house เปิดโลกวิชาการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2 มีนาคม 2563

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธุ์ 2563 สำนักวิชาการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน “Open House: เปิดโลกวิชาการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ” ให้กับนักศึกษาปริญญาตรีที่กำลังศึกษาอยู่ในคณะกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะเทคนิคการแพทย์ที่มาเข้าร่วมกิจกรรม โดยมี ศ.นพ.เกรียงไกร ศรีธนวิบุญชัย รองผู้อำนวยการฯ และทีมอาจารย์ แนะแนวการศึกษารวมถึงเนื้อหาวิชาการในแต่ละสาขาของการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตลอดจนภาพรวมกระบวนการในการดำเนินงานวิจัยร่วมกันระหว่างสหวิชาชีพ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 3 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพแกลลอรี่