พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562

25 มกราคม 2562

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหารคณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562 พิธีมอบรางวัล “กองทุนอธิการบดี” ประจำปี 2561 พิธีมอบรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” ประจำปี 2561 พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “ศาสตราจารย์” ในปี 2561 พิธีมอบกิตติบัตรแก่ผู้บริหารที่ครบวาระ ประจำปี 2561 และพิธีมอบรางวัลปริญญานิพนธ์ดีเด่น/ดีมาก ปีการศึกษา 2561 โดยในปีนี้ มีบุคลากรและนักศึกษา ของคณะฯ ร่วมรับรางวัลในพิธี ดังนี้

ผู้บริหารที่ครบวาระ ประจำปี 2561 จำนวน 2 ท่าน คือ
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุทธนา พิมลศิริผล ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์
2.นางสาวปิยะนุช สวัสดี เลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร

รางวัลดุษฎีนิพนธ์ดีเด่น ปีการศึกษา 2561 จำนวน 5 ท่าน คือ
1.นางสาวพินพนิต บุญช่วย รหัสนักศึกษา 549951015 ระดับปริญญาเอก สาชาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง “การผลิตไซโลโอลิโกแซกคาไรด์และไบโอเอทานอลจากซังข้าวโพดโดยวิธีทางเอนไซม์”
โดยมี คณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ ประกอบด้วย
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทนงศักดิ์ ไชยาโส
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ หาญเมืองใจ
3.รองศาสตราจารย์ ดร. นพพล เล็กสวัสดิ์
4.Professor Dr.Shinji Takenaka

ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่