พิธีแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มช. ครั้งที่ 58

23 มกราคม 2567

คณะพยาบาลศาสตร์


ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 58 ประจำปีการศึกษา 2565 - 2566 วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 เวลา 14.30 - 17.00 น. ณ ลานดอกปีบ อาคาร 1
.
กำหนดการ ดังนี้
14.30 - 15.00 น.
- บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ และรับประทานอาหารว่าง
- คณาจารย์กลัดช่อดอกไม้ให้บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต
15.00 - 15.15 น.
- กล่าวต้อนรับและกล่าวแสดงความยินดีแก่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15.15 - 16.00 น. การแสดงจากนักศึกษาปัจจุบัน
16.00 - 16.15 น. ถ่ายภาพหมู่
16.15 - 16.45 น. แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน
16.45 - 17.00 น. ประเมินผลโครงการ

แกลลอรี่