เตรียมความพร้อมทางด้านบุคลิกภาพสำหรับการสมัครงาน

7 เมษายน 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล จัดกิจกรรมอบรม “เตรียมความพร้อมทางด้านบุคลิกภาพสำหรับการสมัครงาน” ระดับปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้าย (รหัส 60) โดยวิทยากร อาจารย์ ดร.อุทุมพร สุระยศ อาจารย์ประจำ วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมทีมงานจากสายการบิน Korea air ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดียิ่ง มาเป็นวิทยากร ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรผู้ที่สนใจ ในวันศุกร์ ที่ 2 เมษายน 2564 ณ โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย
แกลลอรี่