อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่จากทรัพยากรทางทะเล ปี 2564

18 ตุลาคม 2564

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

เมื่อวันที่ 16 – 17 ตุลาคม 2564 วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล ร่วมกับ วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินจัดโครงการหลักสูตรอบรมระยะสั้น ภายใต้หัวข้อ “การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่จากทรัพยากรทางทะเล ปี 2564” ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการทราบกระบวนการที่จะเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหาร การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การยืดอายุการเก็บรักษา รวมถึงกลยุทธ์ทางการตลาด โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธี วังเตือย ตำแหน่ง คณบดี และคณาจารย์สังกัดวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการเรื่อง การผลิตปลาแผ่นพองกรอบจากเศษเหลือปลาแซลมอน และการผลิตปลาแซลมอนชิ้นฟรีซดราย (Freeze dry) ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้
แกลลอรี่