นสพ.อ่างแก้ว - นิตยสารอ่างแก้ว พลัส คว้า 3 รางวัล การประกวดรางวัลพิราบน้อยและรางวัลริต้า ปาติยะเสวี ประจำปี 2562

25 กุมภาพันธ์ 2563

คณะการสื่อสารมวลชน

     สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดประกวดหนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติ นิตยสารฝึกปฏิบัติ ข่าวหนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติ ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติ และการบรรณาธิกรหนังสือพิมพ์ ฝึกปฏิบัติ ในสถาบันอุดมศึกษารางวัล “พิราบน้อย” และประกวดสารคดีเชิงข่าว “รางวัลริต้า ปาติยะเสวี” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดทำหนังสือพิมพ์และการทำข่าวของนิสิตนักศึกษาวิชานิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ โดยได้รับการสนับสนุนการจัดประกวดจาก บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

     ผลการตัดสินรางวัลประจำปี 2562 หนังสือพิมพ์อ่างแก้วและนิตยสารอ่างแก้ว พลัส จากคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้ามาได้ 3 รางวัล ได้แก่

     1. รางวัลพิราบน้อย ประเภทนิตยสารฝึกปฏิบัติ รางวัลดีเด่น ได้แก่ ANGKAEW Plus มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ โดยมีผลงานนิตยสารฝึกปฏิบัติส่งเข้าประกวดจำนวน 2 ฉบับ จาก 2 สถาบัน

     2. รางวัลพิราบน้อย ประเภทสารคดีและข่าวสิ่งแวดล้อม รางวัลชมเชย “ข่าว Kamitkatsu แดนไร้ขยะ” หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ โดยมีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน 9 ข่าว จาก 5 สถาบัน

     3. รางวัลริต้า ปาติยะเสวี ประเภทสารคดีเชิงข่าว เป็นรางวัลที่จัดประกวดเพื่อรำลึกถึงนางสาวริต้า ปาติยะเสวี อดีตนักหนังสือพิมพ์ผู้ล่วงลับ รางวัลชมเชย “สารคดีเชิงข่าวรับลูกสาวกลับบ้าน แหวกม่านประเพณีมองสิทธิสตรีชาวม้ง หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ โดยมีผลงานสารคดีเชิงข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน 9 ชิ้น จาก 5 สถาบัน

     ทั้งนี้ จะมีพิธีมอบรางวัลในวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องอิศรา อมันตกุล สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

     ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากสมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย https://bit.ly/2HUGQbb
 

     สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน


แกลลอรี่