วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. ได้เข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (แบบออนไลน์) กับ มหาวิทยาลัยการท่องเที่ยวเสฉวน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

5 สิงหาคม 2564

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (แบบออนไลน์) กับ ศาสตราจารย์ Lu Yi อธิการบดี มหาวิทยาลัยการท่องเที่ยวเสฉวน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุม ITSC ชั้น 2 ห้อง 202/1 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอัจฉริยะ (Smart Tourism) ระหว่างมหาวิทยาลัย โดยมีกิจกรรมภายใต้ข้อตกลงฯ คือ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัยภายใต้กรอบหลักสูตรเชิงวิชาการพิเศษ การทำวิจัยร่วม การจัดบรรยาย ประชุมสัมมนา การประชุมวิชาการ และการพัฒนาบุคลากรที่มุ่งเน้นการท่องเที่ยวอัจฉริยะ เพื่อเป็นการบริการแก่ชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติ ตลอดจนการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

การลงนามบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ จะเป็นโอกาสในการส่งเสริมความเข้าใจ ความไว้วางใจซึ่งกันและกันระหว่างทั้งสองฝ่าย ด้วยความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนเชิงลึก ผลิตบัณฑิตที่คุ้นเคยกับวัฒนธรรมจีนและไทย ตลอดจนการพัฒนาและเพิ่มพูนความสามารถเชิงนวัตกรรมดิจิทัลและการท่องเที่ยวอัจฉริยะให้มากยิ่งขึ้น และส่งเสริมมิตรภาพระหว่างสองประเทศให้ยั่งยืนสืบไป

ทั้งนี้ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ) และ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. ได้ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรโดยมีการเพิ่มกระบวนวิชาเลือกใหม่ เพื่อให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาเลือกให้ตรงกับแขนงที่ต้องการทำวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าแบบอิสระ และเป็นการเพิ่มความรู้ทางวิชาการแก่ผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในแผนแบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2 ) และ แผนแบบ 3 ( แผน ข) โดย เพิ่มกระบวนวิชาเลือก จำนวน 4 กระบวนวิชาได้แก่ การจัดการท่องเที่ยวในยุค 4.0 (Tourism Industry Management 4.0), เมืองอัจฉริยะ (Smart City), การท่องเที่ยวตามความสนใจพิเศษผ่านเทคโนโลยีสื่อใหม่ (Special Interest Tourism via New Media Technology) และ หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับเมืองอัจฉริยะ (Special Topics in Smart City)
แกลลอรี่