คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

21 ตุลาคม 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถาปนา กิตติกุล อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 จัดโดยโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนที่ถูกต้อง และเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าศึกษาต่อในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง
แกลลอรี่