ENG CMU x ExxonMobil Thailand จัดโครงการอบรม Introduction of Database เตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาสู่สายงานด้าน Data

7 กุมภาพันธ์ 2567

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยรองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรรถพล สมุทคุปติ์ ให้เกียรติเป็นผู้กล่าวเปิดโครงการอบรม Introduction of Database พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กำพล วรดิษฐ์ อาจารย์สังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (อาจารย์ที่ปรึกษาผู้ดูแลหลักสูตรความร่วมมือกับ บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด) ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารวิจัยเเละถ่ายทอดเทคโนโลยี (40ปีวิศวฯ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สืบเนื่องมาจากความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด จึงเกิดการอบรม Introduction of Database ขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมบูรณาการที่เลือกเรียนในหลักสูตรความร่วมมือกับ บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด รวมถึงนักศึกษาจากภาควิชาอื่น ๆ ที่สนใจ ซึ่งในการอบรมมีหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น หัวข้อ Database Overview Structure & Relationship หัวข้อ SQL หัวข้อ Concurrency & Recovery หัวข้อ Trend of Database รวมถึงการแนะนำและสร้างความเข้าใจในสายงานด้าน Data เพื่อเป็นการปูพื้นฐานไปสู่การทำงานในอนาคต โดยการอบรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญของ บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด ประกอบด้วย คุณปกรณ์ วุฒิวิชญานันต์ คุณพิชามญชุ์ จันทเพ็ชร์ คุณธนิดา จงอานนท์ และ คุณธัญสุดา ไกรสังข์
แกลลอรี่