เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมการบ่มเพาะ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปสู่มาตรฐานสากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2 มีนาคม 2565

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมการบ่มเพาะ
ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปสู่มาตรฐานสากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 31 มีนาคม 2565
คุณสมบัติ : เป็นผู้ประกอบการ OTOP, ผู้ประกอบการ SMEs, วิสาหกิจชุมชน, วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์ทางทะเล และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
สิ่งที่จะได้รับ :
1. การให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์
2. การตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี กายภาพ จุลชีววิทยา และ/หรือทางด้านประสาทสัมผัส
3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ/หรือบรรจุภัณฑ์
4. การประสานงานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
----------------------------------
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เลขที่ 119/76 หมู่ 1 ถนนเอกชัย ตำบลท่าจีน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทร. 086 306 3824 (งานวิจัยและบริการวิชาการ)
E-mail: Napat.ch@cmu.ac.th

แกลลอรี่