กิจกรรมสร้างเครือข่ายนวัตกรรมรุ่นใหม่และผู้สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมในส่วนภูมิภาค รุ่นที่ 4 พื้นที่ภาคเหนือ

2 พฤษภาคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนม์เจริญ แสวงรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับกิจกรรม "สร้างเครือข่ายนวัตกรรมรุ่นใหม่และผู้สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมในส่วนภูมิภาค รุ่นที่ 4 พื้นที่ภาคเหนือ (Pioneering Innovator Network: PIN#4) โดยมี ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) เป็นประธานเปิด เพื่อสร้างโอกาสการพัฒนาตัวเองและองค์กรให้ก้าวไปสู่คำว่า "นวัตกรรม" ที่เน้นให้เห็นถึงเส้นทางในการพัฒนานวัตกรรมและการสร้างพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขององค์ความรู้ด้านนวัตกรรม โดยวิทยากรระดับประเทศ ผ่าน 6 เนื้อหาสำคัญ ได้แก่ การสร้างแนวคิดแบบผู้ประกอบการการคิดวิเคราะห์แผนธุรกิจของบริษัทการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคการวิเคราะห์แนวโน้มการตลาดการสร้างตัวตนของแบรนด์ และการสร้างเรื่องราวของธุรกิจ ให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจในพื้นที่ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษา ณ Nimman Convention Center วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
 
แกลลอรี่