กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2565

8 กรกฎาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2565 เนื่องในวันเข้าพรรษา เพื่อร่วมสืบสานการประเพณีอันดีงาม และสร้างความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.เฉลิมชาติ สมเกิด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพ สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.ศิริวรรณ ตั้งยืนยง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร คุณวราลักษณ์ เศรษฐเสถียร เลขานุการคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และครอบครัวสัตวแพทย์ มช. เข้าร่วมกิจกรรมด้วยกันอย่างพร้อมเพรียง ณ วัดห้วยทราย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565
แกลลอรี่