การประชุมหารือ MOU Nanoex air purifier installation co-working room and SDGs international competition

9 กุมภาพันธ์ 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ศ.ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.รัฐพงษ์ อังกสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ศิษย์เก่าและวิชาชีพสัมพันธ์ ผศ.ดร.แผ่นดิน อุนจะนำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ และผศ.ดร.อัมพิกา ชุมมัธยา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ เข้าร่วมประชุมหารือ MOU Nanoex air purifier installation co-working room and SDGs international competition ระหว่าง TAISEI (THAILAND) CO., LTD และ Panasonic A.P. Sales (Thailand) Co., Ltd. เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30-10.30 น. ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาระบบฟอกอากาศภายในให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาและบุคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงหารือการจัดการประกวดออกแบบ SDGs international competition

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจาก บริษัท Taisei (Thailand) Co., Ltd. ได้แก่
Mr.Naohito Ohba Managing Director
Mr.Tanoo Ratanaruetai Procurement section manager
Ms.Panichat Kitisittichai Business Development section manager

บริษัท Panasonic A.P. Sales (Thailand) Co., Ltd. ได้แก่
Mr.Atsushi Kato Director Air-Conditioner Marketing & B2B Sales
แกลลอรี่