อาจารย์ อก.มช. รับรางวัล Excellent Paper Award of The Society for Biotechnology, Japan ประจำปี 2019

30 กันยายน 2562

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ ไชยาโส ได้เข้าร่วมพิธีมอบรางวัล Excellent Paper Award of The Society for Biotechnology, Japan ประจำปี 2019 จากผลงานเรื่อง “Bioconversion of biodiesel-derived crude glycerol into lipids and carotenoids by an oleaginous red yeast Sporidiobolus pararoseus KM281507 in an airlift bioreactor” ซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร The Journal of Bioscience and Biotechnology, ฉบับที่ 125 หน้า 59-66 ปี 2018 โดยมี ดร.อัจฉรา มะโนวัฒนา, Associate Professor Dr. Masanori Watanabe และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ เป็นเจ้าของผลงานร่วม ทั้งนี้ Associate Professor Dr. Masanori Watanabe ได้ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบรางวัลดังกล่าว ณ ห้องประชุม 3 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
แกลลอรี่