ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำเดือนเมษายน 2562

11 เมษายน 2562

สำนักหอสมุด

ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำเดือนเมษายน 2562 ณ ห้อง ITSC Living Library ชั้น 1 อาคาร 2 เวลา 09.30-12.00 น.
สอบถามรายละเอียดได้ที่ ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร 2 โทรศัพท์ 0-5393-5036 

แกลลอรี่