การอบรมเสริมหลักสูตร : เครื่องมือวิธีวิจัยเหมืองข้อมูล –text mining ประจำปี 2563

4 มีนาคม 2563

คณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ ร่วมกับโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยวิทยาการข้อมูล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

การอบรมเสริมหลักสูตร : เครื่องมือวิธีวิจัยเหมืองข้อมูล –text mining ประจำปี 2563

ระยะเวลา : วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 – 14.00 น.

วัตถุประสงค์ : เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและคณาจารย์ผู้สนใจได้เรียนรู้เครื่องมือวิจัยใหม่ที่ใช้สำหรับวิเคราะห์ข้อมูล (text analysis) บนพื้นที่สื่อออนไลน์ (เช่น website, social media) และทดลองปรับใช้เป็นหนึ่งในเครื่องมือวิจัยในการทำปริญญานิพนธ์หรืองานวิจัยได้

สถานที่ : ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารปฏิบัติการ ชั้น 3 คณะสังคมศาสตร์

สนใจสมัคร : งานบริการการศึกษา คณะสังคมศาสตร์ โทร.053943519 
แกลลอรี่