ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ม.ช. มอบรางวัล “AccBA CMU Award for Outstanding Contributions to Business Education” เพื่อขอบคุณบุคคลภาคเอกชนผู้อุทิศตนเพื่อการศึกษาในสาขาบริหารธุรกิจ

17 มีนาคม 2564

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะได้ให้มีพิธีการมอบรางวัลเพื่อขอบคุณบุคคลภาคเอกชนที่อุทิศตนเพื่อการศึกษาในสาขาบริหารธุรกิจ โดยในปีนี้มีผู้ได้รับราง 2 ท่านคือ คุณ ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ และ ดร. สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม นับได้ว่าเป็นผู้ได้รับรางวัลนี้เป็นครั้งแรกของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร. รวี ลงกานี ได้กล่าวถึงการมอบรางวัลในครั้งนี้ว่า ในช่วงที่ผ่านมานั้น การศึกษาของภาควิชาการเงิน สามารถที่จะก้าวไปอย่างคู่ขนานกับภาคธุรกิจตามแนวทางพันธะกิจ closed-to-practice ได้อย่างโดดเด่นและทำให้การเรียนรู้ด้านการเงินสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกและมีมิติสำคัญในการวิเคราะห์มุมมองของผู้บริหาร โอกาสของการเข้าถึงการเรียนรู้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวนี้จะเป็นไปไม่ได้เลยหากปราศจากผู้บริหารหรือเจ้าขององค์กรที่เข้าใจการศึกษาและอุทิศความรู้ของตนเองให้กับนักศึกษาโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใด
มิติใหม่ของการศึกษาในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณ ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ และ ดร. สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ภาควิชาการเงินจึงได้จัดพิธีมอบรางวัลเพื่อเป็นการขอบคุณบุคคลทั้งสองโดยมอบโล่รางวัลที่ ชื่อว่า “AccBA CMU Award for Outstanding Contributions to Business Education” พิธีมอบรางวัลจัดขึ้นเมื่อ วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง กินรี โรงแรม ดิ เอ็มเพรส เชียงใหม่ โดยมี คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ก้องภู นิมานันท์ เป็นผู้มอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้ รองศาสาตราจารย์ ดร. รวีได้กล่าวถึงคุณความดีของผู้ได้รับรางวัลทั้งสองท่านดังนี้
คุณชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ถือเป็นผู้ให้ โอกาส และเป็นผู้ที่นำพานักศึกษาสาขาการเงินของคณะบริหารธุรกิจ ก้าวเข้าไปยังหัวใจของศาสตร์ในการวิเคราะห์มูลค่าของธุรกิจที่ต้องอาศัยมุมมองของเจ้าของกิจการและแนวทางการบริหารงานในอนาคตของกิจการ ที่ผ่านมาท่านได้มีส่วนช่วยในการบรรยายให้ความรู้ทางด้านการเงินในมิติต่างๆต่อนักศึกษาการเงินไม่ว่าจะเป็น ด้านการวิเคราะห์เพื่อประเมินมูลค่า การแก้ไขปัญหาทางการเงิน และ การเยี่ยมชมกิจการประกอบการเรียนรู้ในการประเมินมูลค่าของกิจการ นอกจากนั้น ท่านยังเป็นผู้ที่บ่มเพาะและถ่ายทอดทักษะชีวิตในการจัดการปัญหาด้านต่างๆ รวมถึงการเป็นองค์ปาฐกในงานปัจฉิมนิเทศในค่ำวันนี้ ท่านผู้มีเกียรติครับ เป็นไปได้ยากมากที่จะมีผู้บริหารระดับสูงขององค์กรเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการให้ความรู้ และทักษะชีวิตต่อนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย คุณ ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ จึงถือได้ว่าเป็นผู้ให้วาระแห่งความเป็นไปได้นี้เกิดขึ้นต่อภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ
ท่านที่ 2 ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร จำกัด การเสียสละและอุทิศตัวเพื่อการศึกษาของท่านถือเป็นปรัชญาที่อาจารย์และนักศึกษาการเงินทุกรุ่นประจักษ์ได้เด่นชัด ท่านได้เป็นผู้เปิดโอกาสให้สะพานความรู้ระหว่างภาคเอกชนกับภาคการศึกษาได้เชื่อมโยงถึงกันด้วยการให้คณะอาจารย์ทั้งในสาขาการเงินและสาขาอื่น เข้าร่วมการฝึกงานในภาคปฏิบัติในองค์ที่ท่านบริหาร ด้วยพื้นฐานความรู้และประสบการณ์ด้านการเงิน ทำให้ท่านมีบทบาทสำคัญในการ ส่งเสริมการบ่มความรู้และบ่มเพาะความเป็นนักการเงินที่ดีให้ แก่นักศึกษา มาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน
แกลลอรี่